Från och med 1 januari 2016 infördes krav på personalliggare i byggbranschen i Sverige, ett steg som syftar till att öka transparensen och säkerställa rättvisa arbetsvillkor. Denna lagstiftning innebär att alla företag som bedriver byggverksamhet måste föra noggranna register över vilka som arbetar på arbetsplatsen och när. Genom att upprätta och underhålla en personalliggare bidrar byggföretag till att bekämpa svartarbete och skattefusk, samtidigt som de skapar en tryggare arbetsmiljö för sina anställda.

Vad är en personaliggare?

En personalliggare är ett register som används för att dokumentera vilka som arbetar på en arbetsplats, samt deras arbetstider. Personaliggaren måste innehålla viss information för att vara giltig enligt skatteverket.

Den information som måste finnas med är:

 • Arbetstagarens namn
 • Personnummer
 • Tidpunkt för arbetets början varje dag
 • Tidpunkt för arbetets slut varje dag

Var kan jag beställa en personalliggare?

Att beställa en personalliggare är enkelt och kan göras online. Först väljer du den typ av personalliggare som passar dina behov, antingen digital eller manuell. Därefter fyller du i nödvändig information om ditt företag och beställningen. Säkerställ att den uppfyller Skatteverkets krav och är enkel att använda för korrekt registrering av arbetstider.

Du kan exempelvis vända dig till Personalkollen för att beställa personalliggare. Med deras kostnadsfria, digitala stämpelklocka kan du säkerställa att alla in- och utstämplingar registreras exakt på minuten, vilket minskar risken för fel och fusk med arbetstiderna. Deras plattform stödjer Skatteverkets krav och hjälper dig att hålla koll på arbetstider, OB-timmar och kostförmåner, vilket underlättar löneadministrationen specifikt för byggprojekt.

Krav och regler

En personalliggare behövs på alla byggarbetsplatser där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten uppgår till minst fyra prisbasbelopp. Kravet gäller från och med första dagen arbetet påbörjas på arbetsplatsen.

Undantag från kravet gäller för vissa typer av arbeten, exempelvis om arbetet utförs av ensamföretagare som inte har några anställda, eller om arbetet är av mycket kort varaktighet och kostnaden inte når upp till gränsvärdet.

Varför måste man ha en?

En personalliggare är ett viktigt verktyg inom byggbranschen av flera anledningar:

1

Motverka svartarbete

Genom använda en personalliggare kan företag och myndigheter säkerställa att alla som arbetar på en byggarbetsplats är korrekt registrerade och att deras arbete är deklarerat. Detta minskar risken för svartarbete och skattefusk.

2

Ökad transparens

Den bidrar till en ökad öppenhet om vem som arbetar på arbetsplatsen, vilket är fördelaktigt både för arbetsgivare och arbetstagare, samt för myndigheter som kontrollerar verksamheten.

3

Rättvis konkurrens

Genom att säkerställa att alla företag inom byggbranschen följer samma regler, skapar den 31 maj 2024en rättvis konkurrenssituation. Företag som följer lagen och betalar rättvisa löner och skatter gynnas genom att oseriösa aktörer inte kan konkurrera genom att undvika dessa kostnader.

4

Arbetsskydd och säkerhet

Att ha en uppdaterad personalliggare hjälper till att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på byggarbetsplatsen. I händelse av en olycka eller nödsituation vet arbetsgivaren och räddningstjänsten vilka som befinner sig på arbetsplatsen, vilket underlättar insatser och åtgärder.

5

Kontroll och uppföljning

Skatteverket och andra myndigheter använder personalliggaren för att genomföra oanmälda kontrollbesök och säkerställa att lagar och regler efterlevs. Detta skapar en tryggare och mer reglerad arbetsmarknad inom byggbranschen.

Manuell eller elektronisk personalliggare?

En manuell personalliggare är en fysisk bok eller pärm där arbetsgivaren för hand noterar varje arbetstagares namn, personnummer och arbetstider.

Fördelar:

 • Enkel att använda utan behov av teknisk utrustning eller internetuppkoppling
 • Ingen risk för tekniska fel eller dataförlust på grund av elektroniska problem

Nackdelar:

 • Tidskrävande att fylla i och uppdatera, särskilt för större arbetsplatser
 • Svårare att hålla säker då fysiska dokument kan gå förlorade eller förstöras
 • Kan vara svårare att snabbt kontrollera och sammanställa information

En elektronisk personalliggare använder digital teknik för att registrera och lagra information om arbetstagarna. Detta kan göras via en dator, surfplatta eller mobiltelefon, ofta genom speciella programvaror eller appar.

Fördelar:

 • Automatiserad och snabb registrering av arbetstider
 • Enkelt att uppdatera och lagra stora mängder data
 • Möjlighet till integration med andra system
 • Lätt att dela information med myndigheter vid inspektioner

Nackdelar:

 • Kräver investering i teknisk utrustning och programvara
 • Behov av internetuppkoppling för vissa system
 • Risk för tekniska problem och dataförlust om inte systemet är korrekt konfigurerat