Om du har drabbats av översvämning i källaren bör du prioritera säkerhet för att sedan minimera eller förebygga skadorna samt underlätta i utredningsarbetet. En översvämning kan uppstå efter oväder med kraftigt skyfall, en brusten närliggande läcka, inomhus eller utomhus, eller brusten fördämning. I en källare kan vattnet både tränga in genom fastighetens avloppsystem, genom väggar och golv eller yttre öppningar som fönster, garageport och spygatt samt från läckande vatteninstallationer. Dessa oförutsägbara anledningar till översvämning gör att det förebyggande arbetet, och att ha översvämningsskydd redo, blir extra viktigt för att skapa en tryggare miljö.

Att göra vid översvämning i källaren

Det första du bör göra vid översvämning i källaren är att se till att räddningsarbetet kan gå säkert till och att informera berörda människor. Därefter kan du flytta saker av värde och påbörja arbetet med att försöka stoppa vattenflödet eller pumpa ut vatten. I akut läge bör du alltid kontakta räddningstjänst i din stad eller kommun.

Bryt all elektrisk ström

Det absolut viktigaste vid en översvämning i källaren är att bryta all elektrisk ström. Stäng av säkringarna i elcentralen för att undvika risk för kortslutning och strömstötar.

Flytta allt som är känsligt mot fukt

Flytta allt du kan från den översvämmade delen av källaren. Det inkluderar möbler, elektronik, textilier och värdesaker. Om det inte går att flytta något, försök att ställa det så högt som möjligt på till exempel pallar eller bord.

Täta inflöden

Försök att identifiera alla källor till inflödet av vatten. Det kan vara golvbrunnar, fönster eller sprickor i väggen. Använd skyddsvallar och sandpåsar om det finns tillgängligt, annars trasor eller annat lämpligt material för att täta inflödena och hindra mer vatten från att komma in. Se till att detta arbete kan ske på ett riskfritt sätt.

Pumpa ut vatten

När det mesta av vattnet har runnit undan kan du börja pumpa ut det resterande. Använd en dränkbar pump som är lämplig för källaren och koppla den till ett jordat eluttag utanför det översvämmade utrymmet.

Fotografera och dokumentera skador

För att underlätta i utredningsarbetet bör du se till att dokumentera skadorna i källaren genom att ta bilder, video och text. Skriv även ner hur vattnet kom in och vilka åtgärder du gör. Detta kommer att vara till stor hjälp när du ska anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

Kontakta försäkringsbolaget

Kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt och anmäl skadan. De kommer att ge dig instruktioner om hur du ska gå vidare.

Förebygg vattenfylld källare

I med att en källare ligger under markplan så innebär de en större risk att drabbas av översvämning. Med det i åtanke bör du aldrig förvara föremål av större värde, eller oersättliga saker, i källaren. Ha om möjligt allt placerat i hyllsystem och undvik golvförvaring. För att förebygga översvämning kan du även göra följande:

Tätning och rensning

Se till att alla golvbrunnar, fönster och väggar är täta och i gott skick. Rengör regelbundet golvbrunnar och hängrännor för att undvika stopp.

Översvämningsskydd

Som skydd mot översvämning kan du med fördel investera i ett översvämningsskydd att ha lättåtkomligt när du behöver hindra höga vattennivåer att nå oönskade platser. De finns i flera olika utföranden och är ofta enkla att installera.

Dränkbar pump

Om det finns risk för översvämning är det bra att ha en dränkbar pump redo. Det finns dränkbara pumpar med automatisk nivåbrytare som registrerar vattennivån i en källare och som automatiskt slås på om vattennivån går över gränsen. Välj en pump som är anpassad för din källares storlek och underhåll den regelbundet för att se till att den fungerar. Det är även viktigt att kontrollera så att strömmen kan brytas lokalt för källaren, utan att påverka pumpar. Om du är osäker på detta kan en behörig elektriker hjälpa till att undersöka.