Presenteras av Geobear
URETEK - Grundstabilisering
Genom att injektera ett geopolymer-material stabiliseras byggnadsgrunder utan att störa omgivningen.

Ny patenterad teknik stabiliserar grunder

Om förändringar sker i jorden under grunden på byggnader kan det tids nog resultera i att byggnader eller infrastrukturer som järnvägar, motorvägar mm. börjar sjunka. Tack vare Geobears störningsfria teknik finns det numera en långsiktig lösning.

Tema Bygg favicon

Geobear har under 30 års tid arbetat med att utveckla en teknik som stabiliserar grunder vid sjunkande byggnader eller andra konstruktioner utan att störa den omkringliggande omgivningen. Nu är den internationellt patenterade processen färdigutvecklad. Jari Laine som är vd på Geobear berättar om deras unika teknik baserad på geopolymer-injektering.

Geobear - Stabiliseringsteknik
Geobear har specialiserat sig på snabb markförbättring och lyftande av konstruktioner som järnvägsspår.

Påverkar inte omgivningen

Förändringar i grunder på byggnader kan bland annat bero på ökat vattenflöde och är svårt att upptäcka i god tid. Geobear har specialiserat sig på snabb markförbättring och lyft av konstruktioner som tillåter byggnader som kommersiella lokaler att vara öppna för att bedriva sin verksamhet.

– Det är en hård och stabil materialblandning av unika geopolymer som är 100 procent miljöneutralt. Vi kan utföra arbetet nattetid vilket innebär att kunderna inte ens märker att vi är där. Ska vi åtgärda flygplatser eller järnvägsspår så blir det därmed inget trafikstopp, förklarar Jari.

Efter applicering härdar materialet omedelbart till en stark, stabil och varaktig geopolymer. Åtgärdar Geobear en väg så kan fordon som tunga lastbilar köra på vägen 15 minuter efter att materialet injekterats i marken.

Unik patenterad teknik

Geobears stabiliseringsteknik går ut på att injektera ett geopolymer-material via två centimeter stora hål. Materialet expanderar sedan upp till 15 gånger dess storlek och ökar bärigheten i otillräckliga jordar med bärkapacitet på upp till 40-100 ton per kvadratmeter.

Geobear inleder med att ta fram en övergripande plan med analys, planering och arbetsbeskrivning. Markförhållanden undersöks för att kunna avgöra hur djupt i jorden som materialet behöver injekteras, samt vilka hinder som kan finnas i marken för att förstå jordens hållfasthet.

Geopolymer injekteras sedan direkt under grunden och binder marken där det behövs. Det expanderande materialet lyfter sedan upp grunden till önskad höjd.

Applicerbar inom flera branscher

Geobear - Störningsfri
Geobears störningsfria teknik kan hjälpa såväl privatpersoner som industrin.

Geobears störningsfria teknik kan användas inom flera sektorer för industriella-, kommersiella-, offentliga- och historiska byggnader. Men tekniken kan likaså användas för privata villor och sommarstugor. Jari avslutar med att berätta om företagets framtida expansionsplaner:

– Vi planerar att öppna flera nya kontor i Sverige framöver. Det finns kunder inom många sektorer här som söker en hållbar lösning kring problemet med sjunkande byggnadsgrunder. Vår störningsfria teknik kan här hjälpa såväl privatpersoner som industrin.

www.geobear.se kan du läsa mer om Geobears unika och störningsfria grundförstärkning. Här kan du även läsa mer om företagets övriga metoder som PowerPile geopolymerpelare och lyft av industrigolv.