Tornet Bostadsproduktion - Stadsutveckling
Ny grön cykelstad med 5 000 nya bostäder vid nya Stockholm Väst.

Ny grön stadsdel växer fram i Stockholm Väst

BostadTornet, som ägs av Folksam, Riksbyggen, Peab och Fabege och bygger hyresrätter på Söderhöjden, har arbetat fram ett förslag på bebyggelse som binder samman de centrala delarna i kommunen med de nya stora bostads- och arbetsplatsområdena i Barkarby och Veddesta. Den nya stationen Stockholm Väst, med tåg och tunnelbaneförbindelse, ansluter till planområdet. Målet med den nya stadsdelen är att skapa en grön cykelstad som utöver 5 000 nya bostäder i absolut bästa kommunikationsläge.

Allt detta sker genom en överdäckning av E 18 och en ny kvartersstad med bostäder, offentlig service, arbetsplatser och kommersiella inslag. Sammantaget skapar det en helt ny stadsmiljö i ett område som i dagsläget består av outnyttjade bullerstörda markområden kring motorvägen. Idag utgör den en oöverstiglig barriär mellan de olika stadsdelarna i Järfälla. Bekväma gång- och cykelstråk skapas också mellan bostäder, arbetsplatser och ny station.

Idén till förslaget finns förankrad i kommunens översiktsplan – Järfälla nu till 2030. Där illustreras visionen som urbana kopplingar med syfte att stärka kontakten mellan kommunens centrala delar och Barkarbys handels- och nya bostadsområden.

Tornet - Nytt nav
Ett nytt nav i västra Stockholm skapas.

Sammanfattningsvis ger förslaget:

  • 5 000 nya bostäder i en grön cykelstad
  • 200 000 kvm nya kontors-och serviceytor
  • Ihopkoppling av stadsdelarna Söderhöjden, Barkarby och Veddesta
  • Borttagande av E18 som barriär
  • Nya blandstadskvarter i grön stadsmiljö
  • Gång- och cykelstråk med hög prioritet
  • Bostäder och arbetsplatser intill ny tåg- och t-banestation (Stockholm Väst)

Järfällastaden

Enligt översiktsplanen är projektet beräknat att stå klart 2030, men Göran Wendel som är VD på Tornet menar att den nya gröna cykelstaden troligtvis kan vara klar långt tidigare. Tornet ska i samarbete med Järfälla kommun bygga bort höjdskillnader i området för att skapa bekväma, säkra och snabbgående gång- och cykelstråk. E 18 kommer därför överdäckas.

– Vi vill skapa en god framkomlighet för cyklar för att man lätt och säkert ska kunna förflytta sig inom området och även nå närliggande service och kollektivtrafik. Den nya staden ska vara grön och bli ett föredöme gällande hållbarhet såsom energihushållning, ekologi, sociala- och ekonomiska frågor. Vi kommer dessutom att satsa på stadsodling mm förklarar Göran och berättar vidare om hur det helt nya bostadsområdet Söderhöjden i södra Jakobsberg kommer att knyta samman de olika stadsdelarna som en centralt belägen del av den regionala stadskärnan Jakobsberg-Veddesta-Barkarbystaden

En idé växer fram

Tornet - Stockholm Väst
Stationen Stockholm Väst, med tåg och tunnelbaneförbindelse, ansluter till planområdet.

I dagsläget bygger Tornet 120 lägenheter på Söderhöjden. Därför började vi studera terrängen mot Barkarby säger Göran och då kläcktes tanken på att överdäcka E 18 för att få fram bullerskyddad byggbar mark. Vi fann att översiktsplanen visade på önskemål om urbana kopplingar mellan de av motorvägen separerade områdena. Då kände vi oss trygga med idén.

– Blå linjens tunnelbana skall byggas ut och att en ny tågstation skall skapas, nämligen Stockholm Väst. Utöver den nya tågstationen kommer Förbifart Stockholm att passera intill, vilket skapar ett nytt nav i västra Stockholm, avslutar Göran.

I maj 2015 startade projektarbetet med avtal om detaljplaneprocessen. Tornet har redan undersökt projektets tekniska realism med hjälp av konsultfirman ÅF.

www.tornet.se kan du läsa mer om Tornet och deras andra spännande projekt, samt hur Tornet förvaltar fastigheter med långsiktigt perspektiv. Kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se