Kask arkitekter
Arkitekter Hando Kask och Lars Seitz diskuterar vision av Kungliga Operan utbyggnad.

LOU bidrar till sämre arkitektur

ArkitekturArkitektur är en stor del av samhället och något som påverkar oss alla i de miljöer vi lever i. Sedan Lagen om offentlig upphandling (LOU) trädde i kraft har arkitektbranschen tagit en hård smäll och vissa menar att LOU bidrar till sämre arkitektur.

2007 trädde Lagen om offentlig upphandling (LOU) i kraft som ett steg för att offentliga medel ska användas mer effektivt inom den offentliga sektorn. Den upphandlande myndigheten skall oavsett tjänst eller vara välja det mest ekonomiskt fördelaktiga priset i kombination med fria kriterier som står i rimligt förhållande med det som skall upphandlas.

Av de som har påverkats av LOU finns bland annat arkitektbranschen. Vi har talat med Hando Kask, arkitekt på Kask Arkitekter, om LOU och den, enligt Kask, negativa påverkan på arkitektbranschen.

Problematiken med LOU

Innan LOU trädde i kraft upphandlades arkitekttjänster genom öppna tävlingar där alla intresserade arkitektkontor fick ställa upp. Det mest attraktiva bidraget ur visionär synpunkt var ofta det vinnande. Förfarandet ledde till att olika arkitektkontor med skilda erfarenheter, storlekar och visioner på ett rättvist sätt kunde tävla mot varandra.

Efter att LOU hade trätt i kraft 2007 började offentliga upphandlare ofta använda sig av prekvalifikationskrav än arkitekttävlingar. Utöver kravet på det mest kostnadseffektiva anbudet infördes ett krav att arkitektkontor måste ha genomfört ett likvärdigt projekt på en likvärdig ort under de senaste två till tre åren. Uppfylls inte dessa krav blir arkitektkontor inte kvalificerade till att delta.

Vision av Kungliga Operan
Vision av Kungliga Operans utbyggnad, sedd från Strömbron.

– Arkitekturen har blivit en färskvara med ”bäst före datum”. Eftersom livslång erfarenhet, yrkeskunskap och nya friska idéer inte efterfrågas utesluts automatiskt större delen av arkitektkåren vid varje offentlig upphandling. LOU bidrar därigenom till sämre arkitektur. Resultatet blir också att de arkitekter som blir kvalificerade till offentliga upphandlingar måste sänka sina priser till oförskämt låga nivåer för att bli antagna. Hur man än ser på det så får slutkunden en sämre produkt, säger Hando Kask.

Nytt förslag gynnar alla

I stället för dagens system med de hårda pris- och prekvalifikationskraven menar Hando Kask att det hade gynnat samtliga parter om man kombinerade det äldre arbetssättet med LOU. Det nya arbetssättet bör vara utformat i två steg.

Som inledande steg bör offentliga upphandlare anordna en förenklad idétävling utan särskilda krav på deltagande arkitekter. Här kan arkitektkontor med olika förslag tävla på lika villkor. De förslag som är mest intressanta, från arkitektonisk synpunkt, väljs ut för att gå vidare till steg två. I nästkommande steg träder LOU och bl.a. eventuella priskrav in för att sortera bort de alternativ som är ekonomiskt orimliga.

Det här arbetssättet sätter arkitekturen och miljöerna vi människor dagligen vistas i första rummet. Först därefter kan det ställas krav på arkitektkontoret att kunna leverera enligt vissa ramverk, säger Hando.

40 år av arkitektur

Kask Arkitekter - ArkitekturKask Arkitekter grundades 1970 i Stockholm. Arkitektkontorets huvudsakliga beställare befinner sig inom offentlig sektor men kontoret arbetar även med företag och privatpersoner.

Utöver rena arkitekturuppdrag har Kask Arkitekter varit med i flera utredningssammanhang, bland annat vid utredningar av lokaler för tingsrätter, byggnaders anpassning till handikappade samt utformning och upphandling av byggnader för svenska beskickningar utomlands.

www.kask.se kan du läsa mer om arkitektkontoret, dess visioner och projekt.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se