Novamark - väg, VA och landskap
När Novamark fick uppdraget att projektera för mark- och VA i det nya bostadsområdet i Älta fick de möjlighet att visa prov på sin kreativitet.

Arkitekterna som ser möjligheter i hindren

ArkitekturVid byggprojekt blir det allt vanligare att landskapsarkitekter och väg- samt VA-ingenjörer är med redan i planeringsstadiet. Genom att tidigt använda deras kompetens kan byggnaden eller anläggningen inplaceras på ett bättre sätt i landskapet och ingreppen minimeras. Platsens kvaliteter tillvaratages och svårigheter när det gäller exempelvis dagvattenhantering kan lösas i ett tidigt skede.

Väg- och VA-ingenjörer samt landskapsarkitekter arbetar med den fysiska miljön kring fastigheter såsom; vägar, VA-anläggningar och alla former av grönområden. Det kan handla om exempelvis bostadsområden, skolgårdar, parker och torg. Kommer de in tidigt i projektet kan de ta tillvara de biologiska och geografiska förutsättningarna och tillföra kreativa lösningar kring hur de på bästa sätt kan användas.

Ett tidigt samarbete öppnar även upp för fler möjligheter att använda utemiljöns naturliga potential, något som skapar livfulla grönytor och ger området ett mervärde genom att se färdigt ut redan från start.

-Större byggherrar har ofta kunniga projektledare som förstår att man får en bättre slutprodukt genom att använda sig av vår kunskap redan från starten. Vi kan redan på ritbordet bidra med kunnighet ur både ett ekonomiskt, upplevelsemässigt och ekologiskt perspektiv, något som skänker fastigheterna ett mervärde genom trivsamma utemiljöer, förklarar Clotte Frank Sjöblom, Landskapsarkitekt och VD på Novamark.

Faktaruta

Novamark är ett stockholmsbaserat arkitektkontor bestående av landskapsarkitekter och väg/VA-ingenjörer.

Företaget arbetar med helhetsgrepp för alla typer av markutformning, exempelvis:

 • Gator och torg
 • Bostadsområden
 • Dagvattendammar
 • Vård- och omsorg
 • Parker
 • Trädgårdar
 • Fördröjningsmagasin
 • Lekmiljö
 • Växtgestaltning
 • Upprustning
 • Stråk

Novamark kan även erbjuda tjänster inom byggledning, planering, gestaltning, projektering, utredningar, beskrivningsarbete samt kostnadsbedömningar.

Med hinder som inspirationskälla

När det Stockholmsbaserade arkitektkontoret Novamark åtar sig uppdrag gillar de att överträffa kundens förväntningar genom att hitta nyskapande och idérika lösningar på saker som en del ser som hinder.

-Vi kan gå in i alla faser av ett projekt, men det är när vi kommer in från start som vi kan göra de största innovationerna. Att fundera på hur man kan dra nytta av den planerade markens förutsättningar är något som vi är väldigt duktiga på. Vi kan exempelvis vända problem med allt snabbare mängder dagvattnen till en fördel och skapa något fint av det, berättar Clotte.

Sankmarken blev en livfull mötesplats

När Novamark fick uppdraget att projektera för mark- och VA i det nya bostadsområdet i Älta fick de möjlighet att visa prov på sin kreativitet. Den projekterade markytan bestod av skogsbeklädda berg och i dalen hade det bildats ett kärr av det dagvattnen som rinner längs med bergssidan.

-Vatten har en väldigt rofylld och harmonisk inverkan på oss människor. Där många hade valt att leda bort dagvattnet genom rör under marken fick vi uppgiften att göra tvärt om; gestalta vattnet som något vackert som alla kan se och njuta av, berättar Clotte.

Design möter tekniska lösningar

Sagt och gjort. Idag börjar villaområdet bli klart och blickar ut över en vacker park med en naturlig damm. Dammen fylls kontinuerligt på med dagvattnet från husens hängrännor, bergets lutning och grusmagasin som fördröjer flödet, resultatet av ett noga planerat arbete där hela kontoret varit inblandat.

-De roligaste projekten är när alla våra tre kompetenser; landskap, väg och vatten kan skapa något unikt åt uppdragsgivaren och slutligen brukaren. Genom att förena en väl genomtänkt design med långsiktigt fungerande tekniska lösningar så drar vi nytta av hela kontorets samlade kunskap, berättar Clotte.

Inga uppdrag är för små

Även om Novamark gillar uppdrag som involverar vatten så åtar de sig alla typer av projekt som rör offentliga miljöer, vägar och landskapsarkitektur. Sedan 1982 har de skapat kreativa lösningar åt både privat och offentlig sektor och har idag återkommande ramavtal med kommuner.

Perspektivskiss landskapsprojekt
Perspektivskiss landskapsprojekt
– För oss är inga uppdrag för små; vi planerar allt från privatpersoners trädgårdar till att rita hela exploateringsområden. Tillsammans arbetar vi med projekt som omfattar integrerade lösningar inom allt från gator, torg och industri till bostäder, skolor och parker. Varierande uppdrag är inte bara roligt, utan det tillåter oss också att utvecklas som företag, avslutar Clotte med.

Besök www.novamark.se för att komma i kontakt med företaget samt läsa mer om deras verksamhet och tidigare projekt.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se